Provozní řád

A) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Účastník provozu lyžařských vleků a sjezdovek je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými předpisy a pokyny provozovatele a obsluhy lyžařských vleků a sjezdovek.
 2. Provozovatel areálu nezodpovídá za škody na zdraví a majetku účastníků provozu vleků a sjezdovek, pokud budou způsobeny chováním, které je v rozporu s tímto provozním řádem, s platnými předpisy, s pokyny provozovatele a obsluhy lyžařských vleků a sjezdovek.
 3. Při závažném a opakovaném nedodržení „Provozního řádu“ si provozovatel (obsluha vleků a sjezdovek) vyhrazuje právo na vyloučení účastníka z provozu (přepravy) lyžařských vleků a sjezdovek bez náhrady za zakoupené jízdné.

B) PROVOZ VLEKŮ

 1. Provoz vleků je závislý na sněhových podmínkách.
 2. Provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících v SO, NE, dnech pracovního volna a pracovního klidu  od 9:00 do 16:00 hodin.
 3. Po 16:00 hodině se sjezdové tratě uzavírají, návštěvníci a lyžaři jsou povinni opustit sjezdové tratě.
 4.  Provozovatel si vyhrazuje právo omezení či pozastavení provozu lyžařských vleků a sjezdovek z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, v případě hrozby nebezpečí, nebo technické závady na lyžařských vlecích.
 5. V případě nutnosti omezení provozu viz. bod II/4 účastníkovi nevzniká nárok na vrácení jízdného.
 6.  Zakoupením jízdenky se účastník (návštěvník) zavazuje dodržovat smluvní podmínky uvedené v provozním řádu, pokynů provozovatele a obsluhy lyžařských vleků a sjezdovek v celém areálu.
 7. Účastníkem provozu je zejména:
  • Osoba přepravovaná lyžařskými vleky.
  • Osoba pohybující se na sjezdových tratích.
 8. Účastník provozu lyžařských vleků je povinen zejména
  • Mít u sebe PLATNOU jízdenku (čipovou kartu) a na požádání provozovatele či obsluhy se touto kartou prokázat.
  • Řídit se pokyny obsluhy vleků, informačních a příkazových tabulí.
 9. Provozovatel a obsluha vleků má právo účastníkovi provozu lyžařského vleku jízdenku bez náhrady odebrat a vyloučit ho z přepravy v případě že:
  • Jízdenka je účastníkem provozu úmyslně poškozena.
  • Je manipulováno s daty uloženými na jízdence.
  • Jízdenka je falešná, či duplikát.
  • Účastník přepravy je pod vlivem alkoholu či omamných látek.
  • Účastník provozu ohrožuje či neoprávněně omezuje ostatní účastníky.
 10. Jednotlivé vlečné zařízení lyžařských vleků smí používat VŽDY JEN jedna osoba.
 11. Přeprava dětí na ramenou není povolená.
 12. Při pádu z vlečného zařízení během jízdy je nutné okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 13. Nástup a výstup na lyžařský vlek je možný POUZE v místech k tomu určených tzn., pouze na nástupní a výstupní stanici. Nástup a výstup na lyžařský vlek je mimo nástupní a výstupní stanici přísně zakázán!
 14. Při přepravě lyžařským vlekem je nutné jet v přímém směru a nevyjíždět ze stopy pod lyžařským vlekem. Je zakázáno jakékoli rozhoupávání lana a rozjíždějících teleskopů.
 15. Při vystupování musí cestující uvolnit vlečný závěs v určeném místě, ihned odjet a opustit výstupní prostor v označeném směru.
 16. Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 17. Je zakázáno křižovat vlečnou stopu mimo místa k tomu určená.
 18. Za ztracenou jízdenku a v případě nepřízně počasí se náhrada neposkytuje.

C) PROVOZ SJEZDOVÝCH TRATÍ (SJEZDOVEK)

 1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařských vleků.
 2. Úprava sjezdové tratě se provádí převážně po skončení provozu lyžařských vleků. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě po ukončení provozu lyžařských vleků uzavřeny a je zakázán vstup na sjezdovky zvláště pak, pohybuje-li se po nich sněžná rolba. K mimořádné úpravě sjezdových tratí, či k vjezdu sněžné rolby (sněžného skútru) může dojít i v průběhu provozu lyžařských vleků a sjezdovek. V takových to případech je účastník povinen dbát zvýšené opatrnosti a umožnit bezpečný průjezd vozidla.
 3. Na sjezdových tratích se účastníci pohybují na vlastní nebezpečí.
 4. Na sjezdových tratích je při provozu lyžařských vleků zakázáno sáňkování, bobování, jízda na pekáčích apod. Pěším účastníkům je povolen pohyb pouze po okrajích sjezdových tratí tak, aby neohrožovali a neomezovali sebe a ostatní účastníky.
 5. Účastník provozu sjezdových tratí je povinen zejména:
  • Přizpůsobit rychlost, styl a způsob jízdy svým schopnostem, povětrnostním podmínkám, viditelnosti a stavu sjezdových tratí tak, aby neohrožoval ostatní účastníky.
  • Nezastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí a vytvářet tak nebezpečné situace.
  • Bez souhlasu provozovatele či obsluhy stavět na sjezdové trati jakékoli překážky nebo sněhové útvary.
  • Dodržovat provozní řád lyžařského střediska, pokynů provozovatele, obsluhy lyžařských vleků a sjezdových tratí. Při porušení provozního řádu může být účastník vyloučen z přepravy lyžařských vleků a užívání sjezdových tratí bez náhrady a je plně odpovědný za případné vzniklé škody, které provozovateli areálu a třetím osobám takto způsobí.